طراحی و اجرای امور سخت افزاری و اتوماسیون صنعتی به شرح ذیل:

  • طراحی سیستم های سخت افزاری و برنامه نویسی سخت افزار
  • بررسی امور کارخانه ها و بنگاه های صنعتی و افزایش بهره وری و سرعت و دقت با طراحیهای جدید سخت افزاری و نرم افزاری
  • طراحی مناسب و قالب زیبا برای سخت افزار ها
  • رعایت نکات ایمنی

طراحی سیستم های سخت افزاری

اتوماسیون صنعتی و PLC